Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy

Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2018
Cena 74.89 zł Katalogowa 89 zł

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta nakłada na pracodawcę wiele obowiązków o charakterze formalnym, od których spełnienia zależy poprawność dokonanych zwolnień. Jednak nie każdy pracodawca, jaki zwalnia pracownika z przyczyn od niego niezależnych, ma obowiązek stosować przepisy powyższej ustawy. Ma ona bowiem zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, jeżeli zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nieprzekraczającym 30 dni i zwolnienie obejmuje określoną w przepisach grupę osób. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą najistotniejszy jest jednak fakt, że ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się niekiedy nawet w przypadku zwolnienia jednej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje z zatrudnionym umowę o pracę z przyczyn, które nie dotyczą tego pracownika. Trzeba wtedy wypłacić odprawę, która w przypadku pracownika zatrudnionego powyżej 8 lat przysługuje w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W naszej książki szczegółowo omawiamy tryb i zasady zwolnień grupowych – z uwzględnieniem praktycznych aspektów prezentowanej problematyki. Książka zawiera dodatek ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2018 z komentarzem