Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne - zapowiedź

Zobacz Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne
Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne

Martyna Wilbrandt Gotowicz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076265 Wydanie 2017

W publikacji analizie poddano problematykę zjawiska europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym w ujęciu systemowym, wyróżniając i charakteryzując kategorię zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej postępowań administracyjnych. Przedstawiono wiele zagadnień o c ...

Zobacz Nieważność postępowania w procesie cywilnym
Nieważność postępowania w procesie cywilnym

Tadeusz Zembrzuski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078443 Wydanie 2017

Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich ...

Zobacz Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Stefański Ryszard Wzory Pism Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595722 Wydanie 2017

Niniejsze, 6. wydanie publikacji, zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbiorze zawarto wzory pism, ...

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Barbara Królak Marek Rączka Ustawy w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591236 Wydanie 2017

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uw ...

Zobacz Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Maria Magdalena Kenig Witkowska Adam Łazowski Rudolf Ostrihansky Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597412 Wydanie 2017

Podręcznik ,,Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej\" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE ...

Zobacz Prawo konstytucyjne Banaszak
Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594916 Wydanie 2017

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,st ...

Zobacz Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojciech Federczyk Andrzej Gomułowicz Paweł Gorajewski Tomasz Grzybowski Katarzyna Królikowska Jakub Królikowski Bernard Łukańko Andrzej Nędzarek Krzysztof Pietrzykowski Jan Podkowik Iwona Rzucidło-Grochowska Wojciech Sawczuk Marcin Stębelski Jarosław Sułkowski Aleksandra Syryt Piotr Tuleja Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076470 Wydanie 2017

Publikacja jest podsumowaniem konferencji naukowej, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 26 listopada 2015 r. Omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej ...

Zobacz Prawo kontraktów
Prawo kontraktów

Zbigniew Kuniewicz Dorota Sokołowska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381076142 Wydanie 2017

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:- umów gwarancyjnych,- czynności powierniczych,- umów ramowych,- odpowiedzialności odszkodowawczej,- przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiązaniowych,- umów alimentacyjnyc ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta 2018
Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta 2018

Justyna Witas Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597849 Wydanie 2017

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzecznictwie z kodeksu spółek handlowych znajdziesz tezy najwa ...

Zobacz Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Piotr Sitniewski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280396 Wydanie 2017

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zmiany mają doniosły wpływ na wzro ...

Zobacz Postępowanie cywilne Gil
Postępowanie cywilne Gil

Izabella Gil Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597665 Wydanie 2017

Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, niezbędne do poznania podstawowych instytucji, ale także postępowań o charakterze pomocniczym, czy incydentalnym. Umożliwia poznanie zagadnień teoretycznych, jednocześnie zawarto w nim o ...

Zobacz Luka podatkowa Skutki dla finansów publicznych
Luka podatkowa Skutki dla finansów publicznych

Alina Klonowska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598006 Wydanie 2017

Książka stanowi cenny dorobek w dziedzinie finansów. Kompleksowo traktuje o ryzyku podatkowym i związanej z nim luce podatkowej. W opracowaniu podano definicję luki podatkowej, omówiono jej rodzaje i możliwe metody szacowania. Na podstawie wybranej metody obliczono lukę w ...

Zobacz Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Henryk Haak Anna Haak Trzuskawska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599140 Wydanie 2017

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewień ...

Zobacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

Artur Nowacki Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597689 Wydanie 2017

Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które ...

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz
Ustawa o lasach Komentarz

Jerzy Bieluk Katarzyna Leśkiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599041 Wydanie 2017

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2 ...

Zobacz Świadczenie wychowawcze + płyta CD
Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Piotr Mrozek Ewa Pawka Nowak Marek Rączka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280358 Wydanie 2017

Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzeniem.Nowości wprowadzone do Programu ...

Zobacz Postępowanie administracyjne Wierzbowski
Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski Marek Szubiakowski Aleksandra Wiktorowska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596347 Wydanie 2017

W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień do ...

Zobacz Wprowadzenie do logiki dla prawników
Wprowadzenie do logiki dla prawników

Oktawian Nawrot Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076760 Wydanie 2017

Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.Obok ws ...

Zobacz Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Dariusz Zalewski Rafał Bucholski Przemysław Krawczyk Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596453 Wydanie 2017

Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również na rozprawie przed WSA. W szczególności zaś zwr ...

Zobacz Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej
Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej

Maria Jasińska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566852 Wydanie 2017

Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa, z uwzględnieniem stanowiska teoretyków prawa i historii tej instytu ...