Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową - zapowiedź

Zobacz Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Małgorzata Gach Joanna Mizińska Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046592 Wydanie 2019

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne (z suplementem elektronicznym) ...

Zobacz Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Duże Komentarze Becka Janusz Szwaja Andrzej Jakubecki Marian Kępiński Marek Mozgawa Maria Poźniak Niedzielska Ryszard Skubisz Stanisław Sołtysiński Tadeusz Skoczny Irena Wiszniewska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581882 Wydanie 2019

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach ...

Zobacz Uczestnicy postępowania upadłościowego
Uczestnicy postępowania upadłościowego

Marek Mrówczyński Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603546 Wydanie 2019

Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana została na gruncie stanu prawnego znacząco zmienionego nowelizacją wprowadzoną mocą ustawy z 15.05.2015 r. – ...

Zobacz Podatki
Podatki

Wojciech Gonet Piotr Marquardt Michał Stawiński Biblioteka notariusza Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602419 Wydanie 2019

Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładam ...

Zobacz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Sylwia Spurek Komentarze praktyczne Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603560 Wydanie 2019

Książka stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie ...

Zobacz Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Hubert Izdebski Jan Michał Zieliński Komentarze praktyczne Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603218 Wydanie 2019

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły ...

Zobacz Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Kamil Czaplicki Agnieszka Gryszczyńska Grażyna Szpor Komentarze praktyczne Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604420 Wydanie 2019

Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Celem tego aktu jest implementacja w Polsce dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady ...

Zobacz Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną

Lechosław Kazimierz Gawrecki Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604543 Wydanie 2019

Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygotować się do sprawowania funkcji kierowniczych? czym są inteligentne kontak ...

Zobacz Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa

Adam Mariański Podatki w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584463 Wydanie 2019

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podat ...

Zobacz Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Michał Kurowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248099 Wydanie 2019

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym ...

Zobacz Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach
Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

Marcin Niemiec Prawo w praktyce Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603379 Wydanie 2019

Opracowanie zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności za spowodowanie wypadków oraz sposobu zachowania w konkretnych – często skomplikowanych i niejednoznacznych pod względem prawnym – sytuacjach na drodze. Z publikacji czytelnik dowie się m.in.: czy udz ...

Zobacz Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Rafał Łukasiewicz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603096 Wydanie 2019

Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa materialnego, a także postępowania preadop ...

Zobacz Prawo o odpadach wybrane problemy
Prawo o odpadach wybrane problemy

Joanna Dmowska Anna Elżbieta Nieć Maria Gracja Krzyżanowska Karolina Kaczmarek Ociepa Karolina Korkowska Krokos Bartosz Rakoczy Daniel Sobociński Izabela Wereśniak Masri Patrycja Zgoła Marcin Żurowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602822 Wydanie 2019

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponuj ...

Zobacz Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Joanna Bodio Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603690 Wydanie 2019

Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustaw pozakodeksowych. ...

Zobacz Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe

Magdalena Miąsek Poradniki kadrowe Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604628 Wydanie 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzanie ...

Zobacz Konstytucja biznesu Komentarz
Konstytucja biznesu Komentarz

Leszek Bielecki Jan Gola Krzysztof Horubski Katarzyna Kokocińska Eliza Komierzyńska Orlińska Piotr Ruczkowski Marek Wierzbowski Agnieszka Żywicka Duże Komentarze Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603416 Wydanie 2019

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2 ...

Zobacz Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym
Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym

Mirosław Wincenciak Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603478 Wydanie 2019

Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, książka omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przedawnienia w prawie administracyjnym. ...

Zobacz Prawo pracy
Prawo pracy

Zbigniew Góral Dorota Karkowska Tomasz Adam Karkowski Biblioteka prawa pracy Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601719 Wydanie 2019

Opracowanie szczegółowo omawia uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach umowy o pracę, z uwzględnieniem ogólnych i szczególnych uregulowań dla tych zawodów. Publikacja składa się z trzech części: Część I. Rola prawa pracy w zatrudnianiu ...

Zobacz Instytucje prawa rolnego
Instytucje prawa rolnego

Małgorzata Korzycka Elżbieta Kremer Aneta Suchoń Paweł Wojciechowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603027 Wydanie 2019

Instytucje prawa rolnego. Opracowanie przedstawia dorobek nauki prawa rolnego oraz autorską interpretację wybranych instytucji prawa rolnego. ...

Zobacz Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz
Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz

Komentarze Izabela Heropolitańska Agnieszka Nierodka Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602976 Wydanie 2019

Komentarz zawiera omówienie rzeczywistych problemów jakie wyniknęły na tle stosowania ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz problemów jakie w przyszłości mogą wyniknąć. Autorki nie uchylają się od zajęcia ...