Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - zapowiedź

Zobacz Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski Monika Małowiecka Ustawy w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582162 Wydanie 2018

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz ...

Zobacz Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Podatki w praktyce Dariusz Zalewski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286220 Wydanie 2018

Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka ...

Zobacz Kodeks cywilny Edycja Sądowa
Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581905 Wydanie 2018

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks cywilny,- Przepisy wprowadzaj ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581929 Wydanie 2018

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks po ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581936 Wydanie 2018

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- ...

Zobacz Kodeks karny Edycja Sądowa
Kodeks karny Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581912 Wydanie 2018

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzaj ...

Zobacz Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Marcin Wojewódka Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287449 Wydanie 2018

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnię ...

Zobacz Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz
Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz

Komentarze Becka Paweł Drembkowski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581127 Wydanie 2018

Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz ...

Zobacz Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Komentarze Linia orzecznicza Paweł Czarnecki Piotr Grzebyk Anna Reda Ciszewska Barbara Surdykowska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580830 Wydanie 2018

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5.7.2 ...

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581028 Wydanie 2019

Planowany termin wydania komentarz do ordynacji podatkowej na 2019 rok to \r\n31 grudnia 2018 roku. Najnowsze wydanie Komentarza Ordynacja Podatkowa 2019 zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale ...

Zobacz Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami
Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor Infor Isbn 9788365887610 Wydanie 2019

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w formie papierowej. Ponadto skróceniu ...

Zobacz PKPIR 2019
PKPIR 2019

Poradnik Gazety Prawnej 2019 Infor Isbn 9788365887931 Wydanie 2019

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W publikacji omówiono:- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),- rozliczanie kos ...

Zobacz PIT-y i ulgi podatkowe 2018
PIT-y i ulgi podatkowe 2018

Poradnik Gazety Prawnej 2019 Infor Isbn 9788365887894 Wydanie 2019

Komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2018 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, P ...

Zobacz PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1
PIT CIT ryczałt 2019 Podatki część 1

Poradnik Gazety Prawnej 2019 Infor Isbn 9788365887917 Wydanie 2019

Publikacja ta zawiera:- ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,- wybrane rozporządzenia wykonawcze,- komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

Zobacz VAT 2019 Podatki część 2
VAT 2019 Podatki część 2

Poradnik Gazety Prawnej 2019 Infor Isbn 9788365887979 Wydanie 2019

Publikacja ta zawiera:- ujednolicony tekst ustawy o VAT,- komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,- komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. w formie przewodnika po zmianach. Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tema ...

Zobacz Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3
Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2019 Infor Isbn 9788365887955 Wydanie 2019

Publikacja ta zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:- Ordynację podatkową,- ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),- wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2019 r., wydane na podstawie prz ...

Zobacz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Sebastian Kowalski Hanna Paluszkiewicz Olaf Włodkowski Podatki w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581615 Wydanie 2018

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego ...

Zobacz Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Paweł Łabuz Tomasz Safijański Waldemar Zubrzycki Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581189 Wydanie 2018

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do ...

Zobacz Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD
Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Kinga Flaga Gieruszyńska Wzory Pism Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289641 Wydanie 2019

Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD ...

Zobacz Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Łukasz Węgrzynowski Krótkie Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581295 Wydanie 2019

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z 16.12.2016 r. ...