Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego

Cena 110.10 zł Katalogowa 147 zł

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację a także sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych czynności powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami, a także w przewidzianych prawem terminach.
Pozycja obowiązkowa w każdej jsfp. Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizazyjne ( jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) powinni wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe za 2016 rok. Książka to kompendium wiedzy, omawiające wszystkie niezbędne czynności krok po kroku, niezbędne do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Rozdział I. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego
1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki
1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych
Rozdział II. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki
2.1. Istota i cele inwentaryzacji
2.2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
2.3. Formy i metody inwentaryzacji
2.4. Etapy inwentaryzacji
2.5. Różnice inwentaryzacyjne i sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych
2.6. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
2.7. Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji
Rozdział III. Ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy
3.1. Należności i zobowiązania na koniec roku budżetowego
3.2. Dochody budżetowe i środki pieniężne na koniec okresu budżetowego
3.3. Przychody i koszty na koniec roku budżetowego
3.4. Dotacje i ich rozliczenie
3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.6. Wydatki uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego
Rozdział IV. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia
4.1. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych jednostki
4.2. Uzgadnianie zapisów i sald kont księgi głównej
Rozdział V. Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku
5.1. Sprawozdania budżetowe
5.2. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Rozdział VI. Sprawozdawczość finansowa na koniec roku
6.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
6.2. Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego
6.3. Rachunek zysków i strat
6.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
6.5. Łączne sprawozdania finansowe
6.6. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium z wykonania budżetu
7.1. Terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zakres informacyjny w nim zawarty
7.2. Procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego