Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Cena 164.44 zł Katalogowa 189 zł

Książka zamknięcie roku 2017

Książka wydawnictwa Rachunkowość zawiera Standard KSR 11, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się już od 1 stycznia 2017

Już w listopadzie w sprzedaży najnowsze wydanie książki wydawnictwa Rachunkowość - Zamknięcie roku 2017.

Wysyłka zakupionej książki nastąpi zaraz po wydaniu.

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka zawiera zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.
Książka Zamknięcie roku 2017 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony.
W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać):
- wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat a także dodatkowych informacji i objaśnień.
Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże:
- rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.