Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Cena 72.65 zł Katalogowa 99 zł

Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych a także przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Zainteresuje również biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.
Książka prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nadrzędne zasady rachunkowości, które powinny być respektowane w tych jednostkach przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych,
- elementy polityki rachunkowości,
- zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy,
- sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, a także stosowane uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych przez małe i mikro podmioty lecznicze,
- zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla dużych podmiotów leczniczych oraz wzór zarządzenia będącego wprowadzeniem do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
- charakterystyki poszczególnych kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont,
- powiązanie planu kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.