Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej
Cena 98.59 zł Katalogowa 129 zł

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości a także planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911) spowodowało, że jednostki sektora finansów publicznych muszą zaktualizować dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie:
- podstawy prawnej,
- zmian odnoszących się do działalności danej jednostki oraz
- przeprowadzonej oceny dotychczas stosowanych zasad. Wydanie nowego rozporządzenia wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania zasad rachunkowości do:
- zmian ustrojowych w jednostkach samorząd terytorialnego wprowadzonych przez ustawę z 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
- potrzeb wskazywanych przez jednostki stosujące te przepisy w praktyce oraz przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zmieniono zapis konta 403 Podatki i opłaty (do katalogu ewidencjonowanych na tym koncie opłat dodano również składki i wypłaty do organizacji międzynarodowych). Doprecyzowano opis do konta 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponadto w związku z reorganizacją (konsolidacją) organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów – likwidacją urzędów skarbowych jako jednostek budżetowych – wprowadzono konto 235 Rozliczenie dochodów budżetowych z tytułu podatków. Opracowanie jest pomocą w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości, w jaki sposób również w przyjęciu odpowiednich rozwiązań ewidencyjnych dla jednostek sfery budżetowej. Specyfika sektora finansów publicznych wpływa bowiem niekiedy na odmienne ujmowanie zdarzeń (operacji gospodarczych) w porównaniu z innymi jednostkami objętymi ustawą o rachunkowości. Książka jest skierowana przede wszystkim do osób, które zawodowo zajmują się rachunkowością budżetową – kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych sfery budżetowej.