Wolters Kluwer

Zobacz Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Wolters Kluwer Isbn 9788381249638 Wydanie 2018

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według ...

Zobacz Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim
Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim

Wolters Kluwer Isbn 9788381600057 Wydanie 2018

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kierunków rozwoju. Zawiera szczegółowe omówienie przepi ...

Zobacz Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia
Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia

Wolters Kluwer Isbn 9788381248907 Wydanie 2018

Książka stanowi kompleksowe omówienie funkcjonowania szpitali w amerykańskim systemie zdrowia. Wskazano w niej możliwości implementacji tych regulacji w Polsce, co może być pomocne w tworzeniu szpitali spełniających wysokie standardy technologiczne, ...

Zobacz Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania
Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania

Wolters Kluwer Isbn 9788381601207 Wydanie 2018

Monografia stanowi kompleksową analizę instytucji odstąpienia od umowy z powodu naruszenia zobowiązania w prawie polskim. W publikacji wykazano przydatność wyodrębniania sankcyjnego odstąpienia od umowy ponad charakterystycznym podziałem na umowne i u ...

Zobacz Orzecznictwo w sprawach podatkowych Edycja 2018
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Edycja 2018

Wolters Kluwer Isbn 9788381601191 Wydanie 2018

Książka zawiera analizę 27 ważnych i kontrowersyjnych wyroków zapadłych w 2017 r. o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego. Trzecia edycja publikacji, stanowi próbę krytycznego spojrzenia na szczególnie istotne wyroki wydane prz ...

Zobacz Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej
Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej

Wolters Kluwer Isbn 9788381600651 Wydanie 2018

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej. Autorka przedstawia genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem, a także opisuje początki ustroju mieszanego. W k ...

Zobacz Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381077507 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381074209 Wydanie 2017

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Au ...

Zobacz Judicial Management versus independence of judiciary
Judicial Management versus independence of judiciary

Wolters Kluwer Isbn 9788381601122 Wydanie 2018

Th e foregoing monograph is the first to present the situation of the Polish judiciary after the reforms of 2015–2018 against the background of the international standards of managing the justice system and in the context of regulations and models adopted in ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Tom 4
Kodeks spółek handlowych Tom 4

Wolters Kluwer Isbn 9788381247474 Wydanie 2018

W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne, przejściowe i końcowe. Oprócz analizy przepi ...