C.H. Beck

Zobacz Dożywotnie pozbawienie wolności Zabójca jego zbrodnia i kara
Dożywotnie pozbawienie wolności Zabójca jego zbrodnia i kara

C.H. Beck Isbn 9788325598082 Wydanie 2017

Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętrznie grupy więźniów i dostarczy wiedzę o niel ...

Zobacz Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law
Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law

C.H. Beck Isbn 9788325595357 Wydanie 2017

Ta angielskojęzyczna monografia stanowi krótkie omówienie najważniejszych zagadnień związanych z ochroną praw konsumenta w prawie polskim oraz unijnym. Autorzy opisują oraz komentują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa z dwóch punktów widze ...

Zobacz Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym
Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym

C.H. Beck Isbn 9788381281454 Wydanie 2017

W aktualnym stanie prawnym postawienie – wydawałoby się prostego – pytania o status prawny energii elektrycznej i sposób rozporządzania tym dobrem, nie prowadzi do klarownej odpowiedzi. W literaturze oraz orzecznictwie w zasadzie przesądza się te kwe ...

Zobacz Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym

C.H. Beck Isbn 9788381281591 Wydanie 2017

Podstawowym celem pracy jest ukazanie nowej instytucji w polskim prawie penitencjarnym – systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności. W publikacji Autorka szczegółowo omawia zagadnienia dotyczący wykonywanie kary pozbawienia wolności w ...

Zobacz Interes spółki w prawie polskim i europejskim
Interes spółki w prawie polskim i europejskim

C.H. Beck Isbn 9788325599973 Wydanie 2017

Monografia dr Iwony Gębusi dotyczy jednej z najbardziej kontrowersyjnych i niejasnych normatywnych kategorii prawa spółek handlowych jaką jest interes spółki. Jest to wprawdzie klauzula generalna, a więc pojęcie ze swej istoty nie ostre, to jednak w je ...

Zobacz Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce
Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

C.H. Beck Isbn 9788381280402 Wydanie 2017

Autor książki podejmuje się analizy i oceny efektywności opodatkowania wydobycia surowców naturalnych w Polsce. Omawia w niej kolejno specyfikę sektora wydobywczego, w tym istotę i źródła powstawania renty surowcowej, oraz prezentuje konkluzje, jakie ...

Zobacz Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego
Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

C.H. Beck Isbn 9788381280013 Wydanie 2017

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia; nakaz dochodzenia ro ...

Zobacz Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa
Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa

C.H. Beck Isbn 9788381281553 Wydanie 2017

Najbardziej kontrowersyjnym wątkiem dostępu do informacji publicznej w Polsce jest rosnąca liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiających odmowę dostępu do tzw. dokumentów wewnętrznych. ...

Zobacz Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia
Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia

C.H. Beck Isbn 9788325510909 Wydanie 2017

Książka Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia to kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie w jaki sposób również formy praktycznego ...

Zobacz Informacje gospodarcze Studium prawne
Informacje gospodarcze Studium prawne

C.H. Beck Isbn 9788381280457 Wydanie 2017

We współczesnym obrocie gospodarczym informacja jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jego rozwój. Wywiera ona istotny wpływ na zachowania i decyzje uczestników tego obrotu, tj. kontrahentów, zarówno w fazie poprzedzającej zawarcie u ...