Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Cena 58.99 zł Katalogowa 73,5 zł

Stan prawny aktów normatywnych badanych w niniejszej pracy oceniany jest na dzień 1 lipca 2010 r. Jednakże analizowane przepisy mają przede wszystkim stanowić ilustrację prezentowanych w pracy poglądów i tez. Celem pracy było bowiem przede wszystkim wyjaśnienie istoty sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, sposobu organizacji podmiotów administrujących sprawami sanitarnymi i weterynaryjnymi a także prawnych form realizacji przez te podmioty przepisów prawa sanitarnego i weterynaryjnego.