Własność lokali Komentarz

Wzory pozwów i wniosków sądowych
Cena 117.59 zł Katalogowa 159 zł

Komentarz zawiera wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na odczytywanie ustawy o własności lokali. Wśród nich znajduje się najnowsza, która odnosi się do problemu występującego od wielu lat i podnoszonego przez właścicieli miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych. Zmiana ta dotyczy pomijania głosów tych właścicieli w procedurze podejmowania uchwał.
W komentarzu wskazano także praktyczne skutki wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Autor analizuje zawiłości prawne związane z ustanawianiem prawa własności lokali, zarządzaniem nieruchomością wspólną i funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej a także prawami i obowiązkami właścicieli lokali.
W komentarzu do przepisów art. 3, 6, 17 i 18 ustawy o własności lokali szczegółowo omawia - odmienne w stosunku do unormowań wynikających z tej ustawy - regulacje art. 4-6 oraz 18-27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które modyfikują prawne aspekty powstawania odrębnej własności lokali (budowy lokali) oraz zarządzania lokalami po ich wyodrębnieniu przez spółdzielnie mieszkaniowe, do czasu przejścia do reżimu zarządzania wynikającego z ustawy. Przywołane w opracowaniu aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz innych sądów powinno być pomocne w wyjaśnianiu kwestii spornych pojawiających się przy stosowaniu przepisów komentowanej ustawy. Książka zawiera wzory pozwów i wniosków sądowych, które ułatwią egzekwowanie praw właścicielom nieruchomości lokalowych (także osobom roszczącym sobie prawo do tej własności) oraz realizację uprawnień wspólnoty mieszkaniowej jako obligatoryjnego zarządcy.
KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX
Stan prawny komentarza 1 października 2016 roku