Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

Wzory pozwów sądowych
Cena 39.43 zł Katalogowa 55 zł

Dziczek R. w książce omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego poczynając od czynności prawnych kreujących to prawo, a kończąc na jego wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego.
Analizuje też stworzony przez ustawodawcę system roszczeń o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także wybrane, doniosłe społecznie, cywilnoprawne roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków i urządzeń.
W książce zamieszono przykłady pozwów sądowych o zobowiązanie do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.