Ustawa o systemie oświaty

Cena 238.82 zł Katalogowa 279 zł

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne W jaki sposób i artystyczne) + płyta CD z gotowymi wzorami.

Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach, podlega częstym zmianom. W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje: ustawa z 29.12.2015 r. o (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 35), z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) a także z 23.6.2016 r. o (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). Podczas gdy w 2015 r. i 2014 r. była tylko jedna nowelizacja: ustawa z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 357) oraz z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 811). Szczególnie istotna jest ostatnia nowelizacja tej ustawy z 23.6.2016 r. Jej zapisy wchodzą w różnych odstępach czasowych – większość z nich 1.9.2016 r. oraz 1.1.2017 r. (ale część z nich wchodzi w życie również 1.10.2016 r.; czy też 1.1.2018 r.). Już w trakcie procedowania nowelizacji czerwcowej w sejmie podkreślało się, iż wbrew temu co twierdzi MEN nie jest to jedynie zmiana doprecyzowująca. Same zmiany w rozdziałach 7 i 8 to wzrost liczby artykułów i ustępów o 54%.

Tak duża liczba zmian, dodanie nowych pojęć (szczególnie w zakresie dotowania oświaty niepublicznej), definicji połączona z wejściem w życie w różnych terminach, a także przepisami przejściowymi może powodować dużą niepewność w stosowaniu zapisów tej ustawy.

W celu właściwej interpretacji jej treści Wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem ekspertów przygotowało szczegółowy, praktyczny komentarz. Zawarto w nim wiele praktycznych przykładów, wyjaśnienia kontrowersyjnych zagadnień, wzorów dokumentów (np. uchwała w sprawie dotacji oświatowej), schematów obliczeń (np. kwoty dotacji wg metryczki subwencji oświatowej, dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej dla poszczególnych niepełnosprawności itp.) oraz aktualne wyroki sądowe.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

co rozumiemy pod pojęciem najbliższej gminy lub najbliższego powiatu,
co należy wziąć do obliczania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół, itp.,
jak dokonujemy aktualizacji kwot dotacji,
jak i kiedy informujemy o podstawowej kwocie dotacji,
jak rozliczamy się z innymi gminami z tytułu wydatków poniesionych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin,
jak rozliczamy się z gminami za uczniów niepełnosprawnych,
do kogo i w jakim terminie można odwołać się od wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
czy jest możliwości wykonywania fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu w arkusze egzaminacyjne,
jakie są zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 i na następne lata szkolne do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
kto wchodzi w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
kto teraz będzie opiniował arkusze organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych,
na co może być wydana dotacja podręcznikowa po nowelizacji ustawy,
czy uczniowi przybywającemu z zagranicy można wskazać, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę, niż szkoła obwodowa,
na co można wydać dotację dla szkoły lub placówki niepublicznej po nowelizacji ustawy.

Przykładowe wzory zamieszczone w książce:

wzór uchwały dotyczącej dotowania oświaty niepublicznej (wg stanu prawnego obowiązującego od 1.1.2017 r.),
wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
wzór zobowiązania do przestrzegania art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
wzory dokumentów dotyczących rekrutacji do szkół i placówek publicznych,
wniosek o obniżenie lub zwolnienie z pobierania opłaty za posiłek w szkole,
wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej,
wzór regulaminu rady rodziców,
wzór umowy o przekazaniu szkoły publicznej.