Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Cena 126.58 zł Katalogowa 169 zł

Komentarz do ustawy o rewitalizacji

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: tworzenie gminnych programów rewitalizacji oraz specjalnej strefy rewitalizacji; mechanizmy zapewniające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji

Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej a także radców prawnych ją obsługujących. Zainteresuje także sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewitalizacji w sposób kompleksowy normuje zasady, warunki i tryb wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W komentarzu omówiono takie zagadnienia, jak:

- tworzenie gminnych programów rewitalizacji oraz specjalnej strefy rewitalizacji;
- mechanizmy zapewniające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji;
- przeciwdziałanie gentryfikacji poprzez m.in. zagwarantowanie mieszkańcom prawa do powrotu do zajmowanych lokali mieszkalnych.

W pracy wykorzystano bogaty dorobek doktryny prawa oraz orzecznictwa sądowego. Zawiera ona również szereg uwag, w tym o charakterze krytycznym, odnoszących się sposobu regulacji materii zawartej w komentowanej ustawie.