Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Cena 185.68 zł Katalogowa 259 zł
Ustawa o rachunkowości komentarz 2017

W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Określa ona ponadto zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów a także warunki świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Komentarz do ustawy o rachunkowości stanowi całościowe omówienie poszczególnych zapisów podstawowego aktu prawnego tworzącego polskie prawo bilansowe, jakim jest ustawa o rachunkowości. Oprócz samego komentarza do przepisów ustawy, objaśniającego ich istotę, znaczenie, miejsce w całym systemie rachunkowości i wzajemne powiązania między nimi, Czytelnik znajdzie także odniesienie do najważniejszych aspektów praktycznych wynikających z określonych regulacji.
Autorami Komentarza są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktycy. Komentarz dla osób związanych z praktyką i teorią rachunkowości: księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych oraz pracowników naukowych zainteresowanych prawem bilansowym i szeroko pojętymi finansami.
Stan prawny grudzień 2015 rok z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku