Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Komentarz

Cena 165.84 zł Katalogowa 189 zł

Komentarz stanowi całościowe omówienie ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym a także o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 819). Komentarz omawia m.in. następujące zagadnienia:
- obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny,
- świadczenie usług doradczych,
- umowa o kredyt hipoteczny,
- spłata kredytu hipotecznego przed terminem,
- odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta,
- wymogi dla pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta,
- rejestr pośredników kredytowych,
- świadczenie nad pośrednikami kredytu hipotecznego w państwach członkowskich,
- nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
- przepisy karne.
- Ustawa ta po raz pierwszy wprowadza do polskiego porządku prawnego oddzielne uregulowania dotyczące kredytów hipotecznych.

Implementuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4.2.2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) Nr 1093/2010 (Dz.Urz. UE L Nr 60, s. 34). Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.
Ustawa wprowadza m.in. następujące rozwiązania:
- łatwiejsze porównanie kredytów dzięki formularzowi informacyjnemu otrzymywanego przed zawarciem umowy,
- prawo konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny, bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia,
- 21-dniowy termin na odpowiedź banku w sprawie wydania decyzji kredytowej,
- obowiązek banku uzasadnienia negatywnej decyzji.
Książka przeznaczona jest do szerokiego grona osób. Przede wszystkim skorzystają z niej radcowie prawni, adwokaci, sędziowie, ale także pracownicy banków oraz pośrednicy, agenci i konsumenci – nabywcy usług finansowych.