Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian

Cena 87.01 zł Katalogowa 99 zł

Książka zawiera najbardziej aktualną wersję ustawy o finansach publicznych, będącą podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania środkami publicznymi. Skomentowano wszystkie zmiany ustawy, które weszły w życie w IV kwartale 2015 i w 2016 r. Dodatkowo omówiono projektowane w Parlamencie RP nowelizacje, co umożliwia całościowe rozeznanie się w aktualnym i planowanym stanie prawnym. Najważniejsze obszary zmian to:
- wprowadzenie wspólnej obsługi i jej wpływ na odpowiedzialność kierowników jednostek,
- zmiana reguły wydatkowej,
- regulacje sprzyjające funkcjonowaniu instytucji gospodarki budżetowej – opcja wykorzystania środków pieniężnych z poprzednich okresów, tworzenie funduszu zapasowego z zysku z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji lub pokrycie straty,
- możliwość odstąpienia od czynności zmierzających do wykonania zobowiązania,
- konsekwencje związane z przeniesieniem kompetencji do poboru należności
- wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego z wojewodów na naczelników urzędów skarbowych,
- traktowanie zysku banków państwowych jako źródła dochodów publicznych, dostosowanie przepisów po wprowadzeniu ustawy o związkach metropolitalnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci a także ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.