Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka Wydanie 1 poprawione

Komentarz zawiera stan prawny na dzień 15.12.2011 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. a także 11.2.2012 r. Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących:
1) zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
2) zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
3) zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
4) zasad i trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
5) zasad zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
6) zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
7) zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
8) zasad i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
9) zakresu i szczegółowości oraz zasad i trybu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
10) szczególnych zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych;
11) zasad gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
12) zasad kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wydanie 1 poprawione zawiera uzupełnienie w zakresie powoływanej literatury. Ponadto komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, W jaki sposób i tych najnowszych. Doskonałe grono autorskie gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień.