Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Cena 231.11 zł Katalogowa 299 zł

Zaktualizowane wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury a także obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi:
- zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
- zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
- zasad i trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
- zasad zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
- zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
- zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
- zasad i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
- zakresu i szczegółowości oraz zasad i trybu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- szczególnych zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych;
- zasad gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
- zasad kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Niniejsza pozycja, bazując na tekście jednolitym z 21.6.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zawiera i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian.