Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Cena 50.40 zł Katalogowa 69 zł

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych a także odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce. Książka Umowy w obrocie gospodarczym zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów handlowych, w tym:
- umowy agencyjnej,
- umowy komisu,
- umowy spedycji,
- umowy ubezpieczenia.

W opracowaniu o umowach gospodarczych analizie poddano zarówno normy materialnego i kolizyjnego prawa umów, W jaki sposób i normy regulujące jurysdykcję sądów polskich oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce. Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.