Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD

Cena 110.42 zł Katalogowa 129 zł

Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencji w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu tzw. podatków lokalnych. Na przykładzie wybranego orzecznictwa definiuje dwie ustawowo wskazane a niezdefiniowane przez ustawodawcę przesłanki (tj. ważny interes podatnika i ważny interes publiczny) – z których wystąpienie minimum jednej jest niezbędne do podjęcia decyzji zgodnie z wnioskiem.

W książki przedstawiono poszczególne etapy procesu decyzyjnego związanego z prowadzeniem w gminach postępowań podatkowych, których przedmiotem jest udzielanie pomocy w zapłacie należnych gminom kwot zobowiązań podatkowych. Postępowania te są o tyle istotne, że w przypadku umorzeń zaległości podatkowych następuje pozbawienie gminnych budżetów zasilających je dochodów (w każdej gminie jest to podstawowe i zarazem główne źródło dochodów).

Książka w głównej mierze praktycznie opisuje omawiane działania wydziałów podatkowych w gminie, poparte licznymi orzeczeniami sądów administracyjnych różnego szczebla.

Odbiorcy uzyskają z jednego źródła kompleksową wiedzę w zakresie czynności organów wykonawczych w gminach, polegających na rozpatrywaniu podań o zastosowanie ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych.

Poradnik odpowiada m.in. na następujące pytania:

kto i W jaki sposób może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie ulgi ?,
jaki okres ustawodawca przewidział na przeprowadzenie postępowania w przedmiotowym zakresie ?
jakie są przesłanki podjęcia przez organ rozstrzygnięcia pozytywnego dla podatnika?
czy organ jest związany w treści rozstrzygnięcia złożonym przez podatnika wnioskiem?
Książka pt. „Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych” to źródło wiedzy nie tylko dla pracowników jednostek obsługujących organy podatkowe (urzędów gmin i miast) – w zakresie prawidłowości podejmowanych wobec podatnika czynności i finalnego rozstrzygnięcia, lecz również dla samych podatników (zarówno tych korzystających jak również dla tych, którzy zamierzają w przyszłości skorzystać z możliwości ubiegania się o ulgę w zapłacie zobowiązania.

Poradnik to również źródło wiedzy dla członków komisji rewizyjnych w gminach (weryfikujących działania organu wykonawczego) a także pracowników instytucji weryfikujących działalność gmin w przedmiotowym zakresie.

Ważnym uzupełnieniem poradnika jest zestaw wzorów. Są to m.in.:

Wzór podania o zastosowanie preferencji w zapłacie zobowiązania podatkowego,
Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym podatnika,
Wzór decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej,
Wzór decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej,
Wzór decyzji w sprawie umorzenia płatności zaległości podatkowej,
Wzór postanowienia w sprawie wezwania podatnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedłożenia dokumentów,
Wzór postanowienia w sprawie poinformowania podatnika o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.