The Code of Civil Procedure

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego po angielsku

Księgarnia eksiazka.eu poleca bestseller wydawnictwa Beck z serii Nowe tłumaczenia tekstów ustaw. Ponad 500 stron angielskiego tłumaczenia Kodeksu postępowania cywilnego

Zobacz KPC po angielsku

Książka zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania cywilnego. Wydanie dwujęzyczne: polsko – angielskie. Seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski charakteryzuje się:

- poprawnością i płynnością przekładu,
- wysokim poziomem merytorycznym,
- wielokrotnym weryfikowaniem tekstów przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym.

Stan prawny: marzec 2017 r.

Książka zawiera wszystkie najnowsze zmiany w KPC, wynikające m.in. z:

- ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego a także niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1311),
- ustawy z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1358),
- ustawy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996), na mocy których, m.in.:

- wprowadzono opcja wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie – za pomocą aplikacji: „elektroniczne biuro podawcze”. Wszystkie sądy będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą tej aplikacji w terminie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów;
- umożliwiono przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość – uczestnicy postępowania będą mogli brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu i dokonywać tam czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych będzie transmitowany z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania i odwrotnie;
- poszerzono katalog spraw, które można rozpatrywać na posiedzeniu niejawnym;
- dodano przepisy umożliwiające prowadzenie licytacji drogą elektroniczną;
- złagodzono przepisy dotyczące wyłączenia sędziego – przyjęto do czasu rozstrzygnięcia wniosku w tej sprawie sędzia może podejmować dalsze czynności z wyjątkiem wydania orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie.