Zamowienia publiczne książka - Zamówienia publiczne krok po kroku

Zobacz Zamówienia publiczne krok po kroku
Zamówienia publiczne krok po kroku

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611802

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia post ...

Zobacz Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076883

Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów zost ...

Zobacz Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611680

Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowa ...

Zobacz Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611413

Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.Autorzy szczegółowo opisują obow ...

Zobacz Zamówienia publiczne Nowe zasady
Zamówienia publiczne Nowe zasady

Wolters Kluwer Isbn 9788381072342

Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów ...

Zobacz Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego
Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

C.H. Beck Isbn 9788381280013

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia; nakaz dochodzenia roszczeń z tych umów ...

Zobacz Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego
Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611321

Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia. Do prawidłoweg ...

Zobacz Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce
Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Wolters Kluwer Isbn 9788381240161

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie us ...

Zobacz Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499272

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragmenty orzeczeń sądów w ujęciu temat ...

Zobacz Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597351

Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z życia wzięte” oraz stanowiska urzędowe i organów kontrolnych. Szczególna u ...

Tag - zamowienia publiczne książka