Księgi wieczyste Komentarz - Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Zobacz Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287784

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261- ...

Zobacz Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz
Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788327806635

W komentarzu do ksiąg wieczystych w sposób kompleksowy i pogłębiony omówiono wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatk ...

Zobacz Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Rozpisanipl Isbn 9788394671402

W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy wieczystoksięgowe stanowią egzempl ...

Zobacz Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326498350

Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i ...

Zobacz Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne
Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne

LexisNexis Polska Isbn 9788378063124

Publikacja Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje w ...

Zobacz Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne
Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne

LexisNexis Isbn 9788376204116

Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. W książce scharakteryzowano pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zagadnienia związane z domniemaniami wynikającymi z wpisu, insty ...

Zobacz Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433993

Książka jest pierwszym na rynku zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych regulujących problematykę notariatu. Oprócz ustawy - Prawo o notariacie, w książce zamieszczono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, przepisy postępowani ...

Zobacz Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

LexisNexis Polska Isbn 9788376205830

Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej zawiera spostrzeżenia wynikające z praktyki dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Stanowi ona kompendium wiedzy o treści i przedmiocie umowy darowizny, wymogach aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny, kog ...

Zobacz Księgi wieczyste
Księgi wieczyste

LexisNexis Polska Isbn 9788378063124

Przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań zwią ...

Zobacz Księgi wieczyste i hipoteka Zbiór przepisów
Księgi wieczyste i hipoteka Zbiór przepisów

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8373333177

Zbiór przepisów odnoszących się do ksiąg wieczystych i hipoteki obejmuje aktualne teksty ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących tej problematyki. W zakresie ksiąg wieczystych uregulowania wskazują na ustrój tych ksiąg, postępowanie wieczystoksięgowe prowadzone ...

Tag - księgi wieczyste komentarz