KPK Komentarz 2018 - Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247214

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596514

Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać si ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283311

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyc ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 1–296

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 97825526887

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli społecznych oraz czynności ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska
Kodeks postępowania karnego Komentarz Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553562

Obecne wydanie, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym:\r\n- ustawy z 27.9.2013 r., dotyczącej m.in. doręczeń pism procesowych, dostępu do akt spraw sadowych, poucz ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 297–467

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325528546

Wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając dokładnej analizie wszystkie nowelizacje wpro ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 468-682
Kodeks postępowania karnego Komentarz do artykułów 468-682

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325528560

Komentarz obejmuje do przepisów regulujących postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, koszty procesu oraz postępowanie karne w sprawach podl ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grzeszczyk

LexisNexis Polska Isbn 9788327805096

W dziesiątym wydaniu Kodeksu postępowania karnego uwzględniono zmiany w przepisach procedury karnej dokonane w latach 2012–2013 w okresie od ostatniego wydania przez ustawy wymienione we wprowadzeniu. Zmiany te uwzględniają m.in. międzynarodowe zobowiązania Polski wynika ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarze LEX
Kodeks postępowania karnego Komentarze LEX

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788376014661

Autorzy starali się przedstawić obowiązujące regulacje prawne w kontekście poglądów doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sądowego, przy uwzględnieniu współczesnych standardów międzynarodowych z zakresu postępowania karnego. Szczególną uwagę zwrócono na charakt ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Grajewski
Kodeks postępowania karnego Komentarz Grajewski

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788326441271

Trzecie wydanie komentarza do kodeksu postępowania karnego zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian w kodeksie, w tym dotyczących:\r\n- udzielania informacji polskim sądom przez sądy państw UE o toczących się w nich postępowaniach, gdy zachodzi przypuszczenie, że ws ...

Tag - kpk komentarz 2018