Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozp. MF z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 931) (z suplementem elektronicznym)

a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozp. MF z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 931) (z suplementem elektronicznym). W książce:
- szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów;
- zaznaczono zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 24 czerwca 2015 r., w tym wyszczególniono zmiany w załączniku nr 3 i 4 (nowelizacja wprowadziła całkowicie nowe brzmienie tych załączników);
- komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów;
- przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W opracowaniu wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań.

Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatwia odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji – plik można pobrać przez Internet – szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce.

Spis treści
- Od Wydawcy 4
- Wstęp 5
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j Dz.U z 2014 r poz 1053 z późn zm.) 9
- Załącznik nr 1 Klasyfikacja działów 11
- Załącznik nr 2 Klasyfikacja rozdziałów 14
- Załącznik nr 3 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) 95
- Załącznik nr 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) 129
- Załącznik nr 5 Klasyfikacja paragrafów przychodów 172
- Załącznik nr 6 Klasyfikacja paragrafów rozchodów 175
- Załącznik nr 7 Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego 177
- Załącznik nr 8 Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 185
- DODATEK
- Dochody gmin według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące) 194
- Dochody powiatów według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące) 196
- Wydatki gmin według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące) 198
- Wydatki powiatów według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące) 203