Szczególna zdolność sądowa

W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c. Są nimi niesamodzielne jednostki organizacyjne, organy, a nawet funkcje. W książki autor przedstawił pełny katalog przypadków szczególnej zdolności sądowej, w tym:
organów rentowych,
organów regulacyjnych w postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów,
zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych w sprawach o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia),
organów podatkowych.
Autor wyodrębnił cechy konstrukcyjne, których występowanie pozwala uznać określony przepis za źródło szczególnej zdolności sądowej, stworzył katalog przypadków tej szczególnej zdolności sądowej a także zidentyfikował i poddał analizie swoiste problemy procesowe wiążące się z udziałem w postępowaniu cywilnym tych struktur, np. dotyczące możliwości udzielania pełnomocnictw czy rozliczania kosztów postępowania.