Świadczenie wychowawcze 500+

Cena 98.44 zł Katalogowa 129 zł

W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie u stawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej a także powiatowe centra pomocy rodzinie nowe obowiązki związane z realizacją Programu 500+.

Niniejsza książka przedstawia w łaściwe interpretacje niuansów nowej ustawy oraz zawiera gotowe propozycje efektywnego zorganizowania obsługi tego programu.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo, jak:


- krok po kroku przeprowadzić postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, tak aby nie zostało zakwestionowane;
- kalkulować świadczenie wychowawcze w skomplikowanych przypadkach wymagających zgromadzenia dodatkowej dokumentacji;
- zorganizować pracę tak, by ustrzec się kumulacji wniosków i uniknąć tłumów świadczeniobiorców w placówce;
- optymalnie pokryć wydatki związane z wdrożeniem programu prowizją w wysokości 2%;
- nauczyć się interpretować niejasne zapisy dotyczące marnotrawienia świadczenia wychowawczego i poznać gotowe propozycje postępowania w sytuacji stwierdzenia „wydatkowania niezgodnego z celem”;
- poznać kluczowe zasady prowadzenia postępowania w przypadku wypłaty świadczenia nienależnego;
- wyznaczyć termin wypłacania świadczeń i jakie podjąć działania w przypadku opóźnień;
- zabezpieczyć się przed konsekwencjami związanymi z wyciekiem danych wrażliwych i sprostać nowym wyzwaniom związanym z obsługą tych danych.
Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 34 wzory dokumentów.

W książce „Świadczenie wychowawcze” otrzymają Państwo:

1) Omówienie zasad i kryteriów przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego:


- Organizacja pracy działu zajmującego się świadczeniem wychowawczym,
- Procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
- Osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
- Sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany)
- Dokumenty konieczne do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz trudności w ocenie formalnej,
- Określenie momentu nabycia prawa do świadczenia wychowawczego,
- Warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu
- Warunki, w jakich nie przysługuje prawo do zasiłków,
- Zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ właściwy,
2) Wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego:


- Braki formalne,
- Niemożność załatwienia sprawy w terminie,
- Konieczność zawieszenia postępowania,
- Ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
- Ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
3) Opis procedowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśniecie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);

4) Wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);

5) Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego ( + rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);

6) Księgowania w zakresie świadczenia wychowawczego;

7) Liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów;

8) Wzory dokumentów , dostępne także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD w tym:


- Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
- Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na drugi i kolejne dziecko;
- Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko;
- Wzór decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
- Wzór decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko;
- Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą prawa do świadczenia wychowawczego.