Świadczenia wychowawcze 500+

Cena 98.44 zł Katalogowa 129 zł

11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsięwzięcie, jakie pojawia się po stronie instytucji realizujących tą ustawę. W związku z zakresem osób uprawnionych konieczne jest przygotowanie się na przyjęcie bardzo dużej ilości wniosków, przeprowadzenie postępowań administracyjnych, wydanie decyzji i ich realizację (czyli wypłatę). Będzie to przedsięwzięcie, jakie ponadto nie miało miejsca na taką skalę. Tym samym konieczne jest aby instytucje odpowiedzialne za to zadanie były w maksymalny sposób do niego przygotowane. Celem niniejszej książki jest właśnie przybliżenie zagadnienia świadczenia wychowawczego, warunków w jakich prawo przysługuje.
W książce „Świadczenie wychowawcze” otrzymają Państwo:
1) Omówienie zasad i kryteriów przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego:

- Organizacja pracy działu zajmującego się świadczeniem wychowawczym
- Procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
- Osoby uprawnione do otrzymania zasiłków a także warunki ich przyznawania,
- Sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany)
- Dokumenty konieczne do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz trudności w ocenie formalnej,
- Określenie momentu nabycia prawa do świadczenia wychowawczego,
- Warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu
- Warunki, w jakich nie przysługuje prawo do zasiłków,
- Zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ właściwy,
2) Wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego:

- Braki formalne,
- Niemożność załatwienia sprawy w terminie,
- Konieczność zawieszenia postępowania,
- Ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
- Ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
3) Opis procedowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśniecie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
4) Wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
5) Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego ( + rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych)
6) Księgowania w zakresie świadczenia wychowawczego:
7) Liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów;
8) Wzory dokumentów, dostępne także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD w tym:

- Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
- Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na drugi i kolejne dziecko;
- Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko;
- Wzór decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
- Wzór decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko;
- Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą prawa do świadczenia wychowawczego.