Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce

Cena 112.24 zł Katalogowa 149 zł

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla organów państwowych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W okresie ostatnich kilku lat przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały licznym i nierzadko bardzo diametralnym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.

W 2015 r. miały miejsce następujące zmiany:

  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych a także niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2015 poz.1217), która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od 1.1.2016 roku i dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowego świadczenia "zasiłku rodzicielskiego";
  • Ustawa z dnia 17 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2015 r., poz. 995 ), która zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. i dotyczy tzw. zasady "złotówka za złotówkę";
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.1359), która zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. i dotyczy przede wszystkim kwestii składania wniosków drogą elektroniczną oraz kwestii uzyskiwania przez organy stosownych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosków;
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1302), która weszła w życie we wrześniu (część przepisów od 3.09. część od 18.09);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238).


Zmiany, które już zostały opublikowane i wejdą od 1.1.2016 roku zmieniają w bardzo dużym zakresie dotychczasowy stan rzeczy w zakresie szeroko pojętych świadczeń rodzinnych.
Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów.

Książka, która stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawiera m.in.:
  • szczegółowe omówienie poszczególnych świadczeń wraz z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
  • procedurę postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej oraz w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia;
  • kilkadziesiąt przykładów odnoszących się do sytuacji praktycznych, przybliżających różne zagadnienia wraz z propozycją ich rozwiązań.


Dołączona do książki płyta CD ponad 40 przedstawionych w wersji książkowej wzorów dokumentów, które można dowolnie edytować, zapisywać i drukować.