Świadczenia rodzinne Komentarz

Cena 116.52 zł Katalogowa 149 zł

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, także materialnoprawne, jakim sposobem i z obszaru postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia złączone z :

  • ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych,
  • wysokością świadczeń,
  • okresem przysługiwania,
  • wypłatą świadczeń, ich utratą również wygaśnięciem.

W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania administracyjnego również inicjatywę dowodową i postępowanie wyjaśniające z uwzględnieniem dowodu z wywiadu rodzinnego. W komentarzu szczególną uwagę poświęcono nadzwyczajnym postępowaniom charakterystycznym na rzecz tej regulacji:
  • pozakodeksowemu postępowaniu w sprawie uchylenia lub przemiany decyzji pozytywnej bez zgody strony,
  • postępowaniu w sprawie sprostowania błędu w decyzji odmownej,
  • postępowaniu w sprawie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane.

Kolejne 4. wydanie komentarza zważa tekst jednolity również najświeższe przemiany dotyczące:
  • wymiany danych w zakresie świadczeń rodzinnych w toku Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, za pośrednictwem punktu kontaktowego utworzonego przez Ministra Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  • przysługiwania świadczeń rodzinnych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy na terytorium Polski w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie UE również zamiaru uzyskiwania pracy, prowadzenia aktywności lub studiowania na terytorium Polski;
  • prawa do świadczeń rodzinnych, które może być przyznane cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, jacy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w sprawie podjęcia studiów również obywateli państw trzecich, jacy mają prawo do uzyskiwania pracy na podstawie wizy.
Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r.
Komentarz przeznaczony jest na rzecz wybitnie szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest szczególnie do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą trudną problematyką. Będzie on użyteczny także na rzecz prawników: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich również notarialnych, jakkolwiek również na rzecz osób prywatnych, borykających się z tym problemem na co dzień.