SUMMA INIURIA O BŁĘDZIE FORMALIZMU W STOSOWANIU PRAWA