Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym

Cena 96.78 zł Katalogowa 99 zł

Książka stanowi przegląd poglądów autorki w zakresie problemów intertemporalnych i sposobów ich rozwiązywania na gruncie prawa karnego procesowego;
obejmuje zagadnienia teoretyczne, historyczne, a nadto omawia wybrane kwestie praktyczne. Jest scalonym zbiorem utworów autorki, publikowanych w wersji rozproszonej w latach 2013–2016 a także dotąd niepublikowanych. Studia nad problematyką intertemporalną w polskim prawie karnym procesowym, mające na gruncie tej nauki charakter unikatowy, są prezentowane w przystępny sposób, pozwalający na podjęcie dyskusji naukowej na gruncie teoretycznym i dogmatycznym, nie tracąc przy tym istotnego waloru poznawczego dla praktyków wymiaru sprawiedliwości. Mimo szybko zmieniającego się stanu prawnego w dziedzinie prawa karnego procesowego, poprzez zawarte w niej rozważania teoretyczne i zaproponowaną aparaturę pojęciową książka zachowuje aktualność w dłuższej perspektywie czasowej, dotyczy bowiem zagadnień stosowania prawa w okresie po jego zmianie i między zmianami. Intensywne prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego dotyczące zmian w prawie karnym procesowym znalazły swoje zakończenie w ustawie nowelizującej prawo karne procesowe z 27.9.2013 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1247 ze zm.), a następnie w ustawie z 20.2.2015 r. (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 396) wchodzących w życie 1.7.2015 r. Podjęte przez ustawodawcę w 2016 r. prace nad renowelizacją prawa zaprocentowały sukcesywnymi zmianami przepisów prawa w ramach rozwiązywania problemów intertemporalnych. Rozważania zaprezentowane w niniejszej książki prowadzone są na podstawie przepisów ustawy nowelizacyjnej KPK z 2013 r., choć znaleźć również można liczne odwołania do dorobku polskiej procesualistyki karnej, dotyczące istoty regulacji normujących postępowanie w razie zmiany prawa w toku toczącego się postępowania karnego. Przedstawiona rozprawa składa się z VII rozdziałów, w których omówiono następujące zagadnienia: zagadnienia intertemporalne w polskim prawie karnym procesowym, w jaki sposób czytać przepisy intertemporalne, uwagi na temat gwarancyjnego charakteru przepisów przejściowych, regułę stadiów procesowych, zagadnienia intertemporalne postępowań następczych, podstawy aksjologiczne reguł intertemporalnych, wnioski końcowe. Tematyka omawiana w pracy jest stosunkowo mało znana, a ze względu na zmiany prawa karnego procesowego w latach 2015–2016 i konieczność stosowania przepisów intertemporalnych przynajmniej trzech kolejnych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki intertemporalnej może być przydatne dla praktyków wymiaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i aplikantów do tych zawodów prawniczych. MONOGRAFIE PRAWNICZE