Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Cena 106.99 zł Katalogowa 128 zł

Pierwsza Książka szeroko poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postępowań toczących się przed KIO i przed sądami powszechnymi. W opracowaniu omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in.:

- zakresu stosowania przepisów kpc o sądzie polubownym w procedurze odwoławczej,
- metod przejścia do stosowania przepisów kpc o procesie,
- pełnomocnictwa materialnego i procesowego,
- kosztów postępowania odwoławczego,
- zasady odpowiedzialności za wynik postępowania,
- charakteru czynności odwołania,
- terminu na wniesienie odwołania,
- sporów o zatrzymanie wadium.

Autor poświęcił dużo uwagi tematowi skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując podmioty uprawnione do jej wniesienia a także analizując m.in. wymogi formalne jej złożenia, zasady jej rozpoznawania i udzielenia zabezpieczenia, a także kwestię kosztów postępowania skargowego i reguł ich ponoszenia.