ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Cena 46.00 zł Katalogowa 59,9 zł

Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Inicjatywa tych spotkań była promowana przez Panią Prof. dr hab. Teresę Rabską i Pana Prof. dra hab. Adama Chełmońskiego. Dzisiaj już tylko Pani Prof. dr hab. Teresa Rabska może patronować i wspierać nasze dyskusje naukowe a także ich owoce naukowe w postaci książki naukowych. Kolokwia poznańsko-wrocławskie ogarniają swoją problematyką przede wszystkim zagadnienia, stawiające nowe wyzwania przed współczesną administracją publiczną - zwłaszcza w sferze stosunków gospodarczych. Zarazem dokumentują one kierunki zainteresowań ich uczestników. W kręgu tych zainteresowań znajdują się zagadnienia zarówno z zakresu dogmatyki prawa administracyjnego gospodarczego (publicznego prawa gospodarczego), praktyczne problemy związane z jego stosowaniem oraz poglądy nauki. Wychodzimy bowiem z założenia, iż analiza orzecznictwa sądowego oraz zachowania przejawiające się w działalności beneficjentów administracji publicznej w istotnym stopniu wspierają kierunki zainteresowań badawczych. Mają one również wpływ na postulaty kierowane do ustawodawcy. Tym samym współczesna administracja i jej organy znajdują ujęcie w swojej sytuacji prawnej w stosunkach wobec podmiotów, które wiążą swój status z jej aktywnością. W tak zakreślonym polu zainteresowania naukowego, które ujawniają opracowania opublikowane w niniejszym tomie, czytelnik - mamy nadzieję - znajduje również zagadnienia badawcze inspirujące do dalszych pogłębionych analiz i ocen.