Sprawozdania finansowe za 2019 rok grupy kapitałowej

Sprawozdanie finansowe - Sprawozdania finansowe za 2019 rok grupy kapitałowej

Zobacz Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

PWE Isbn 9788320822908 Wydanie 2018

We współczesnej gospodarce coraz częściej akcje spółek są nabywane przez inne spółki. Prowadzi to do powstawania licznych grup kapitałowych, które muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe. W książce została przedstawion ...

Zobacz Analiza sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych

PWE Isbn 9788320822564 Wydanie 2017

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia anal ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046042 Wydanie 2017

Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe w firmie
Sprawozdanie finansowe w firmie

Infor Isbn 9788365947444 Wydanie 2017

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo u ...

Zobacz Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego
Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380886117 Wydanie 2017

W literaturze często stwierdza się, że kapitał jest pojęciem wieloznacznym. Spotyka się takie określenia, jak: kapitał trwały, kapitał społeczny, kapitał ludzki, kapitał intelektualny. Uzasadnia to podjęcie pogłębionej analizy, czym j ...

Zobacz Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788320821932 Wydanie 2015

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań sporządz ...

Zobacz ABC sprawozdań finansowych
ABC sprawozdań finansowych

CeDeWu Isbn 9788375569414 Wydanie 2017

Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowofinansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na r ...

Zobacz Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Difin Isbn 9788380852242 Wydanie 2016

Autorzy przedstawili w książce przebieg procesu badania sprawozdania finansowego wybranej firmy. Zawartość tego opracowania stanowi praktyczną prezentację wdrożenia procedur, metod i technik badania. Znajomość tego procesu stwarza możliwoś ...

Zobacz Analiza sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych

CeDeWu Isbn 9788375562071 Wydanie 2017

Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję? Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa? Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe? Jak przygotować sprawozdanie finansow ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326966071 Wydanie 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku. 140 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawdź, co zmieniło się w przepisach Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzet ...