Sprawozdania o odpadach komunalnych

Wysyłka 30 stycznia 2019 roku
Cena 113.41 zł Katalogowa 129 zł

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach a także niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce plagę pożarów miejsc magazynowania odpadów. Odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych wiąże się z koniecznością ich ewidencjonowania i prowadzeniem sprawozdawczości.
Przygotowany poradnik jest właśnie odpowiedzią na nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1627), co oznacza, że za 2018 rok sprawozdania o odpadach komunalnych będą musiały być przygotowane według nowych szablonów. Dotyczy to następujących grup podmiotów: wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast; marszałkowie województw oraz inne podmioty: odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
zbierający odpady komunalne,(w tym prowadzący PSZOK-i oraz prowadzący punkty skupu surowców wtórnych).
Książka Sprawozdania o odpadach komunalnych składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się ogólne wyjaśnia zmian prawnych wprowadzonych nie tylko rozporządzeniem z lipca 2018 r. ale także ubiegłorocznym nowelizacjom ustawy o czystości i porządku w gminie i ustawy o odpadach. Druga część to szczegółowe omówienie każdego wzoru sprawozdań rubryka po rubryce. W tym miejscu każdy sporządzający sprawozdanie otrzyma wyjaśnienie co wpisać i jaka jest podstawa tej informacji. Dodatkowo poradnik zawiera liczne zestawiania tabelaryczne, przykłady i wzory, stanowiące wyjątkowe wsparcie dla przygotowania sprawozdań.Są to m.in.: tabele:
Zestawienie podstawowej charakterystyki sprawozdań z terminem przekazania dokumentu
Zestawienie potencjalnych kar za błędy w sprawozdaniach
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] do 2020 r.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] do 2020 r.
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach
Zestawienie ilości odpadów komunalne zebranych i wytworzonych w kg na 1 mieszkańca w latach 2014–2017
wzory:

Wzór wyliczenia poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (PMTS)
Sposób obliczania masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
Sposób obliczania masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku przekazanych do składowania.

Dzięki książce Sprawozdania o odpadach komunalnych Czytelnik otrzyma następujące informacje:
szczegółowe omówienie wszystkich formularzy sprawozdawczych wynikających ze rozporządzenia –analiza i zasady poprawnego wypełniania,
gdzie i dla jakich kodów odpadów należy podać parametr AT4?
jak wykorzystać dane z RIPOK? Jakie informacje Zarządzający Regionalną Instalacją jest zobligowany przekazywać na mocy ustawy o czystości i porządku w gminie?
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, najnowsze dane z GUS a dane wejściowe do obliczeń,
zasady obliczania poziomu ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (PMTS).

Nabywając książkę Sprawozdania o odpadach komunalnych, otrzymują Państwo:
zebrane w jednym miejscu szczegółowe wyjaśnienia W jaki sposób przygotować sprawozdanie w zakresie odpadów komunalnych,
praktyczną pomoc dla pracowników zajmujących się dokumentacja sprawozdawczą dotyczącą odpadów komunalnych,
wskazanie sposobów postępowań i konkretnych wyliczeń.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:
podział formularzy sprawozdań na fragmenty i szczegółowe ich omówienie,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
hipotetyczne przykłady wyliczeń dla poszczególnych podmiotów,
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwie oraz autorskie wskazówki postępowań, wynikające z wieloletniego doświadczenia w zakresie interpretacji prawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.