Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018

Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprowadzona na mocy ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2141), a szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarto w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Dz.U. z 2017 r. poz. 2455).
Od 13.1.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r., Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017 a także sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie z dnia 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015).

Przedstawiamy wyjaśnienia na temat sporządzania sprawozdań zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- Omówienie nowego sprawozdania SP-1, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2455).
- Przedstawiamy bieżące problemy związane ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27S
- Wyszczególnienie błędów jakie są najczęściej popełniane w sprawozdaniach.

Atutem książki jest to, że omawia jedynie problematykę jednostek samorządowych (nie omawiamy zagadnień jednostek państwowych). Zatem otrzymają Państwo poradnik dopasowany do Państwa potrzeb. Poradnik wyjaśniający W jaki sposób krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań.

W naszej książce znajdą Państwo:
- Wyjaśnienia jak sporządzać sprawozdania budżetowe zgodnie z nowymi zasadami, które zostały wprowadzone przez nowe rozporządzenie,
- Porównanie „starego” i „nowego” rozporządzenia – wyszczególnienie zmian,
- Szczegółowe zasady sporządzania nowego sprawozdania SP-1,
- wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań,
- przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
- aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
- powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (w 2017 r. weszły w życie cztery nowelizacje klasyfikacji budżetowej, część zapisów tych nowelizacji weszła w życie 1.1.2018 r.),
- 11 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
- 160 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
- terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce wyjaśniamy m.in.:
- jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie Rb-50 w przypadku gdy kwota otrzymanej dotacji w roku nie pokrywa poniesionych wydatków w rozdziale 75011,
- jak powiązać dane pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
- jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
- Jaki jest zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym SP-1,
- Jakie są szczegółowe zasady sporządzania części A i części B sprawozdania SP-1
- Jak prawidłowo w sekcji 4. "Uchwały rady gminy" odwzorować dane z uchwał podatkowych
- Jakie są zasady aktualizacji danych w przekazanych sprawozdaniach SP-1
- jak ujmować dochody i wydatki związane z VAT po centralizacji,
- czy VAT dla celów sprawozdania Rb-27S można uznać jako dochód,
- jak księgować VAT w zakładach budżetowych.