Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016

W naszej książce znajdą Państwo:

- najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów a także Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
- wyjaśnienia W jaki sposób wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań,
- przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
- aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
- powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia 1.1.2017 r. weszły w życie dwie nowelizacje klasyfikacji budżetowej),
- 12 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
- 160 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
- terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce wyjaśniamy m.in.:

- jak ujmować dochody i wydatki związane z VAT po centralizacji,
- czy VAT dla celów sprawozdania Rb-27S można uznać jako dochód,
- jak księgować VAT w zakładach budżetowych,
- kto podpisuje sprawozdania w Centrach Usług Wspólnych,
- jak ujmować dane dostępne na stronach Ministerstwa Finansów w sprawozdaniu Rb-27S,
- Czy salda konta 300 powinny być wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-28S (saldo konta Ma) i w sprawozdaniu z operacji finansowych Rb-N (saldo konta Wn)?
- Jak w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a jak w Gminie należy ujmować dochody zlecone?
- Jednostka budżetowa nie zapłaciła w terminie faktury. Naliczono jej odsetki i obciążono nimi pracownika. Czy wpłata pracownika jest odszkodowaniem? Jak to ująć w sprawozdaniu?
- Jak ujmować zobowiązania w rocznym sprawozdaniu Rb-28S? Czy prawidłowym jest wykazanie wykonania plus zobowiązania przekraczająceplan na dany rok budżetowy?
- W latach ubiegłych jednostka otrzymała dochód z tytułu renty planistycznej, opłaty prolongacyjnej i odsetek od renty planistycznej. W roku bieżącym okazało się, że wymieniona opłata prolongacyjna i odsetki były niewłaściwie pobrane. Czy zwrot będzie zwrotem dochodu (i wykażemy go ze znakiem (-) w sprawozdaniu Rb-27S) czy wydatkiem?
- Czy wartość wykazanego w sprawozdaniu odpisu za ZFŚS musi wynosić 75% przyjętego planu odpisu, czy też wysokość przekazanych środków może stanowić 75% w odniesieniu do faktycznego zatrudnienia na dzień 31.05.2017 r. i wobec powyższego nie stanowić 75% planu odpisu na ZFŚS?
- Na początku roku w księgach jednostki urzędu gminy dokonywany jest roczny przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przedłożonych deklaracji. Zgodnie z podjętą uchwałą opłata została ustalona od jednego gospodarstwa domowego (np. miesięcznie 20 zł) płatna kwartalnie do 10-go dnia po upływie każdego kwartału. Jak należy traktować wpłatę za cały rok z góry dokonaną w styczniu, tj. 240 zł? Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów za okresy kwartale należy wykazać nadpłatę?
- Urząd Gminy prowadzi ewidencję należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Część należności egzekwowana jest przez komornika, jaki pobiera bezpośrednio z tych należności opłatę komorniczą. Wpływ należności na rachunek bankowy dochodów Urzędu Gminy jest dokonywany przez komornika w niższej wysokości a niżeli pobrana należność od dłużnika. Jednocześnie należy zaznaczyć, że urząd prowadzi ewidencję analityczną według podatników (ujmuje się wpływy powiększone o potrąconą opłatę komorniczą) oraz ewidencję syntetyczną (ujmuje się wpływy faktycznie otrzymane na rachunek bankowy - pomniejszone o opłatę komorniczą ujmowaną na koncie 240). Jak należy wykazać te zdarzenia w sprawozdaniu Rb-27S?
- jak wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28S oraz Rb-28NWS?