Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

Cena 139.09 zł Katalogowa 179 zł

Praktyczny komentarz szeroko omawiający problematykę sporządzania umów elektronicznych.

Opracowanie składa się z praktycznego komentarza, wzorów umów a także wykazów najważniejszych orzeczeń z prezentowanej tematyki.

W książce Sporządzanie umów elektronicznych omówione zostały m.in. zagadnienia takie jak:

- pojęcie i rodzaje umów elektronicznych:
- problemy umów elektronicznych,
- zasada swobody umów,
definicje umów elektronicznych,
- typy umów elektronicznych;
- zawieranie umów elektronicznych:
- sposoby zawierania umów,
forma,
- klauzule niedozwolone,
ochrona konsumenta,
- odstąpienie od umowy,
- zwrot przedmiotu umowy elektronicznej;
- wykonanie umów elektronicznych:
- sposób wykonania umów,
- kryteria należytego wykonania zobowiązania powstającego z umowy elektronicznej,
- klasyfikacja umów,
- skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy elektronicznej;
prawo właściwe dla umów elektronicznych:
autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym,
wybór prawa dla umów elektronicznych
brak wyboru prawa art. 4 rozporządzenia Rzym I,
klauzula korekcyjna oraz uzupełniająca,
umowy konsumenckie;
jurysdykcja w sprawach sporów z umów elektronicznych:
umowy jurysdykcyjne,
arbitraż,
jurysdykcja ogólna, szczególna oraz w sprawach konsumenckich,
zawiłość sprawy;
dowody zawarcia umowy elektronicznej:
weryfikacja autentyczności i prawdziwości umów elektronicznych,
postępowanie dowodowe przy zawieraniu umowy elektronicznej,
blockchain;
elektroniczny arbitraż:
forma zapisu na sąd polubowny,
wszczęcie postępowania arbitrażowego,
skład sądu;
umowy elektroniczne w obrocie międzynarodowym:
Komisja UNICITRAL,
efekty prac komisji ONZ–UNICITRAL,
konwencja nowojorska.
Niezwykle funkcjonalnym atutem książki jest przegląd orzecznictwa, jaki znajduje się na końcu każdego rozdziału – są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki.

W publikacji Sporządzanie umów elektronicznych zostały zamieszczone m.in. następujące wzory:

wzór formularza reklamacyjnego – reklamacja towaru,
wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik Nr 2 do PrKonsU),
wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 od PrKonsU).
Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną takich jak: adwokaci i radcowie prawni. Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi pomoc również dla aplikantów i studentów prawa. Opracowanie stanowi także nieocenioną pomoc dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

Książka Sporządzanie umów elektronicznych zawiera:

najnowszy stan prawny,
praktyczne podejście do tematu,
marginalia ułatwiające czytelnikowi szybkie znalezienie danego zagadnienia.