Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy

Cena 106.99 zł Katalogowa 147 zł

Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany!


Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), w szczególności:

- zakres, zasady a także konsekwencje zastosowania mechanizmu;
- zasady korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, w tym skutki braku środków na tym rachunku;
- konsekwencje wystawienia faktury korygującej dla transakcji rozliczonej w oparciu o split payment;
- przyśpieszony termin zwrotu podatku VAT na rachunek VAT;
- korzyści ze stosowania mechanizmu, w tym m.in.
- ograniczenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy;
- brak zastosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego dla niektórych podatników;
- premia za wcześniejszą płatność podatku VAT.
-

W książce omówiono także inne ważne zmiany w VAT na 2018 r. dotyczące:

- dostosowania stawek VAT do wyroku TSUE (wprowadzenie stawki podstawowej dla niektórych wyrobów),
- zmiany kodów CN w rozporządzeniu MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie;
- przedłużenia stosowania PKWiU 2008 dla celów podatkowych;
- zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
- zastosowania klauzuli nadużycia prawa;
- prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej;
- zgłoszenia rejestracyjnego VAT, w tym:
- nowa przesłanka odmowy rejestracji oraz wykreślenia z rejestru;
- nowe wykazy podmiotów, którym odmówiono rejestracji, podmiotów wykreślonych oraz przywróconych z rejestru podatników VAT;
- kontynuacji stosowania reguły ustalania proporcji VAT dla JST.


W książki zawarto również ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian ( tj. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 86).