Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
Cena 136.10 zł Katalogowa 159 zł

Książka Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia szeroko problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy.

Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znaczenie w praktyce adwokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu II instancji w wielu sprawach cywilnych. Książka w zwięzłej i przystępnej formie zawiera wszystkie niezbędne informacje ułatwiające korzystanie ze skargi kasacyjnej.

W niniejszym, 4. wydaniu książki dodano nowy środek zaskarżenia, jaki wszedł w życie 3.4.2018 r. na mocy ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 5). Jest to skarga nadzwyczajna, która przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej. Ponadto zostało ono zaktualizowane i uzupełnione, zawiera aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.). Publikacja zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące procedur i uregulowań związanych ze skargą kasacyjną, a także najważniejsze i najnowsze orzecznictwo. Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus