Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp

Poradnik Rachunkowości Budzetowej 8/2017
Cena 52.97 zł Katalogowa 63 zł

Miesięczny przegląd nowości
- Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi
- Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania
- Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
- Zmiany w sprawozdawczości w układzie zadaniowym
- Koniec z rozliczaniem wydatków strukturalnych – ustawa o zmianie ustawy dotyczącej perspektywy finansowej 2014–2020
- Zmiana ustawy o finansach publicznych związana z nowelizacją k.p.a.
- Zmiany ustaw dotyczących podatków lokalnych – zasady opodatkowania przy współwłasności
- Projekt zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie ułatwienia wykonywania budżetu państwa
- Planowana zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie organizacji izb a także ich kompetencji
- Zmiany wzorów oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych Wyjaśnienia urzędowe
- Klasyfikacja budżetowa wydatków po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową z klasami gimnazjum W jaki sposób klasyfikować?
- Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?
- Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie – paragraf 443 czy 470?
- Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy – paragraf 097, 069 czy 063?
- Zakup usługi serwisowej – paragraf 427 czy 430?
- Zakup dystrybutora wody z przeznaczeniem do sekretariatu – paragraf 421 czy inny? Instruktaż
- Instruktaż – Obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami pracowników Z doświadczenia księgowej
- Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy Przegląd forów internetowych dla księgowych
- Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS
- Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym
- Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S
- Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych
- Prowadzenie ewidencji na koncie 290 niezgodnie z jego treścią ekonomiczną
- Defraudacja środków depozytowych
- Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
- Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych dodatek
- Listy kontrolne do samooceny systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych