Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Cena 106.99 zł Katalogowa 128 zł

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej a także opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, W jaki sposób i dla mniejszych zamawiających, dokonujących różnego typu zakupów.