Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

Cena 51.68 zł Katalogowa 69 zł

W książce prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej.
Podręcznik składa się z pięciu części, które dotyczą prawa prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, prawa ochrony mechanizmów rynkowych, prawa ochrony równości konkurowania, prawa uczciwej konkurencji, realizacji planowania poprzez politykę rozwoju i zagospodarowanie przestrzenne.
Opracowanie adresowane jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytucje publicznego prawa gospodarczego.
Charakterystyczną cechą podręcznika jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim w książce omówiono jedynie najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów prawa gospodarczego. Pomija się zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tu rozważań teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęcono zagadnieniom mającym duże znaczenie praktyczne, które są przydatne zarówno w pracy przedsiębiorcy, W jaki sposób i urzędnika. W pewnych miejscach specjalną uwagę poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne.
Zaletą podręcznika jest to, że tekst opracowania został poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli już użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, jaki umożliwia ich pełne zrozumienie także przez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych przepisów w praktyce jest opisanie czynności prawnych etapami w sposób chronologiczny i z licznymi komentarzami. Zamieszczenie tabel ma zaś służyć ułatwieniu zapamiętania charakterystycznych elementów odróżniających poszczególne instytucje. Natomiast ukazanie podobieństw w tabelach umożliwia łatwiejszą klasyfikację i znalezienie określonych rozwiązań prawnych na drodze analogii. Podobnie dydaktyczną rolę mają pełnić umieszczone w kilku rozdziałach krótkie odesłania do klasycznego orzecznictwa z zakresu niektórych instytucji. Prezentowane orzeczenia ukazują też zmiany w podejściu judykatury do ważniejszych problemów prowadzenia działalności gospodarczej. Literatura poprzedzająca poszczególne części podręcznika ma zaś pomóc w szybkim znalezieniu materiałów umożliwiających pogłębienie zasygnalizowanych w książce tematów.