Przedawnienie w prawie podatkowym

Cena 144.66 zł Katalogowa 169 zł

Prezentowana Książka to całościowe omówienie zagadnień związanych z przedawnieniem w prawie podatkowym. Dla dogłębnego zrozumienia omawianej instytucji w książki przedstawiono także W jaki sposób rozwijała się na przestrzeni lat a także zasady jej funkcjonowania w prawie cywilnym oraz w prawie karnym. Publikacja podzielona została na pięć rozdziałów.
Rozdział I dotyczy zasad funkcjonowania instytucji przedawnienia i omawia m.in.:
- pojęcie i genezę przedawnienia;
- przedawnienie w prawie cywilnym;
- przedawnienie w prawie karnym;
- przedawnienie w prawie podatkowym;
- porównanie funkcji przedawnienia w prawie cywilnym, karnym oraz podatkowym;
- wstrzymanie biegu terminu przedawnienia.

Rozdział II poświęcony jest konstrukcji instytucji przedawnienia w prawie podatkowym i omawia m.in.:
- charakter prawny zobowiązania podatkowego;
- powstanie i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego;
- dwie instytucje przedawnienia w prawie podatkowym;
- zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką;
- przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Rozdział III omawia przerwanie biegu terminu w prawie podatkowym, m.in.:
- ogólną charakterystykę instytucji przerwania biegu terminu przedawnienia;
- ogłoszenie upadłości jako przesłankę przerywającą bieg terminu przedawnienia.

Rozdział IV dotyczy zawieszenia biegu terminu przedawnienia w prawie podatkowym i omawiam.in.:
- omówienie instytucji;
- konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego;
- wystąpienie do organu innego państwa w celu uzyskania informacji umożliwiających ustalenie lub określenie zobowiązania podatkowego;
- wszczęcie procedury wzajemnego porozumienia na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
- udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych;
- wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
- zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
- doręczenie postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, zarządzenia zabezpieczenia oraz zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia oraz doręczenie zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia;
- zawieszenie biegu terminu przedawnienia z powodu śmierci spadkodawcy.

Rozdział V omawia wstrzymanie biegu terminu przedawnienia w systemie instrumentów ochrony fiskalnych interesów budżetów publicznych, m.in.:
- istotę przepisów normujących przedawnienie w Ordynacji podatkowej;
- instrumenty ochrony fiskalnych interesów budżetów publicznych związane z instytucją przedawnienia;
- instytucję przedawnienia a zasady realizacji budżetów publicznych;
- specyfikę instytucji wstrzymania biegu terminu przedawnienia w Ordynacji podatkowej na tle instytucji wstrzymania biegu terminu przedawnienia uregulowanych w Kodeksie cywilnym oraz w Kodeksie karnym;
- funkcjonowanie instytucji wstrzymania biegu terminu przedawnienia w wybranych europejskich systemach podatkowych;
- ocenę propozycji zmian regulacji w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Publikacja skierowana jest do doradców podatkowych, ekonomistów, księgowych, adwokatów i radców prawnych, a także sędziów. Mogą z niego skorzystać także aplikanci, studenci oraz urzędnicy.