Proces inwestycyjno-budowlany aspekty prawne

Zagadnienia związane z budowlanym procesem inwestycyjnym

Książka wydawnictwa Beck omawia problematykę związaną z budowlanym procesem inwestycyjnym

Książka o Procesie inwestycyjno-budowlanym

Książka omawia problematykę związaną z budowlanym procesem inwestycyjnym i stanowi drugie wydanie, opublikowanej w 2009 r. książki Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Celem książki jest przybliżenie osobom, które rozważają zaangażowanie kapitału w zakup nieruchomości pod planowane inwestycje, kluczowych rodzajów ryzyka, zagrożeń i ograniczeń właściwych dla tej formy działalności. Niemniej jednak wymaga podkreślenia fakt, że opracowanie nie prezentuje wszystkich zagadnień, które mogą wystąpić w toku transakcji nieruchomościowych a także realizacji inwestycji budowlanych. W zależności bowiem od rodzaju przedsięwzięcia pojawiają się różne kwestie związane z uzyskiwaniem szczególnych zezwoleń i uzgodnień administracyjnych, zagadnienia podatkowe i parapodatkowe (jak np. opłaty adiacenckie) niezbędne do uprzedniego zdiagnozowania na potrzebę oceny opłacalności inwestycji, problemy projektowe, marketingowe, spory cywilne i administracyjne (w tym reprywatyzacyjne).

W ramach opracowania omówiono, przede wszystkim:
1) problematykę zmiany zapisów planu miejscowego w celu uzyskania korzystnych parametrów zabudowy działki inwestycyjnej;
2) umowę o usługi projektowe;
3) umowę o roboty budowlane;
4) ograniczenia w zabudowie nieruchomości kreowane przez przepisy różnych ustaw, w tym: Prawa wodnego, ustawy o ochronie przyrody czy ustawy o ochronie zabytków;
5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
6) opłatę adiacencką przy podziale nieruchomości oraz rentę planistyczną przy sprzedaży nieruchomości;
7) obowiązek przejęcia przez gminę prywatnych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej; 8) kwestię przejścia dróg wewnętrznych na gminę;
9) istotne i nieistotne zmiany do projektu budowlanego;
10) odwołanie od pozwolenia na budowę;
11) zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego;
12) zmiany w zakresie odralniania gruntów;
13) inwestycje polegające na remoncie i przebudowie istniejących obiektów budowlanych;
14) roszczenia właścicieli nieruchomości związane z usytuowaniem urządzeń przesyłowych na tych nieruchomościach;
15) oraz szereg innych zagadnień.

W niniejszej książce uwzględniono stan prawny na dzień 1.5.2016 rok.

Książka jest przeznaczona dla firm budowlanych, w tym deweloperskich, nabywców nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, członków zarządów, kierowników projektów, ekonomistów oraz prawników.