Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

System Prawa Prywatnego
Cena 342.39 zł Katalogowa 399 zł

Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny a także kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Książka zawiera wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:
- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1132) odnoszące się do określenia początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Obecnie na równi z wiedzą poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia jest traktowana opcja uzyskania przez poszkodowanego takiej wiedzy przy zachowaniu należytej staranności;
- ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), które m.in. wprowadziły zasadnicze zmiany w definicji państwowej osoby prawnej. Obecnie państwową osobą prawną jest osoba prawna utworzona w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej w celu realizacji zadań publicznych;
- ustawy z 19.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830), które wprowadziły jeden mechanizm naliczania odsetek, zarówno w transakcjach w obrocie profesjonalnym, W jaki sposób również w obrocie nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów.

Publikacja została także wzbogacona o nowy rozdział poświęcony wstąpieniu osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Szczegółowo omówione w nim zostały takie zagadnienia jak: ogólny rys instytucji wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokajanego wierzyciela, przesłanki wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela, skutki prawne wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, charakter prawny art. 518 KC.

W książki omówiono zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Autorzy omawiają:
- odpowiedzialność odszkodowawczą;
- bezpodstawne wzbogacenie;
- czyny niedozwolone;
- odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej;
- odpowiedzialność za produkt;
- wykonywanie i skutki niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań;
- wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania;
- przelew wierzytelności;
- przejęcie długu i przystąpienie do długu;
- wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela;
- wygaśnięcie zobowiązań;
- ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Prezentowany tom jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona wybitnych autorów, cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami. Publikacja będzie bardzo przydatna przede wszystkim dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także dla aplikantów tych zawodów oraz studentów.