Prawo zamówień publicznych Komentarz

Cena 216.69 zł Katalogowa 289 zł

Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera całościowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE a także 2014/25/UE, które:

- upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
- wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
- promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich W jaki sposób ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,

a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:

- stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
- katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
- możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.

Książka stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

Komentarz do prawa zamówień publicznych przeznaczony jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.