Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego to praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe(t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:
- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
- zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
- skutkami ogłoszenia upadłości;
- zasadą umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną;
- postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
- zabezpieczeniem majątku dłużnika;
- zgłoszeniem i umorzeniem wierzytelności;
- likwidacją masy upadłości;
- podziałem funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo;
- postępowaniem w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
- zakresem międzynarodowego postępowania upadłościowego.