Komentarze do prawa upadłościowego

Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2018 - Prawo upadłościowe komentarz 2019

Zobacz Uczestnicy postępowania upadłościowego
Uczestnicy postępowania upadłościowego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603546 Wydanie 2019

Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana została na gruncie stanu prawnego znacząco zmienionego nowelizacją wprowadzoną moc ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580229 Wydanie 2018

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dł ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580236 Wydanie 2019

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawn ...

Zobacz Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381077507 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przy ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381074742 Wydanie 2017

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381074209 Wydanie 2017

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwida ...

Zobacz Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

LexisNexis Polska Isbn 9788327805645 Wydanie 2014

Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziow ...

Zobacz Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251161 Wydanie 2016

W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Prze ...

Zobacz Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543747 Wydanie 2012

Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważywszy, że coraz częściej stanowią one p ...

Zobacz Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566487 Wydanie 2014

Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na\r\nstrukturze ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Dlatego też, cała materia zawarta w pod ...