Komentarze do prawa upadłościowego

Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2018 - Prawo upadłościowe komentarz 2019

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580229 Wydanie 2018

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dł ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580236 Wydanie 2019

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawn ...

Zobacz Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381077507 Wydanie 2017

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przy ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381074742 Wydanie 2017

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381074209 Wydanie 2017

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwida ...

Zobacz Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

LexisNexis Polska Isbn 9788327805645 Wydanie 2014

Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziow ...

Zobacz Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251161 Wydanie 2016

W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Prze ...

Zobacz Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka
Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543747 Wydanie 2012

Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważywszy, że coraz częściej stanowią one p ...

Zobacz Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa
Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566487 Wydanie 2014

Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na\r\nstrukturze ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Dlatego też, cała materia zawarta w pod ...

Zobacz Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości
Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380921719 Wydanie 2016

Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących instytucji pokrzywdzenia wierzycieli fraudacyjnymi czynnościami dłużnika oraz zaskarżenia przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości. ...